Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2021) – 120.65
MNiSW – 70
Average rejection rate – 27.13%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online) 
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2019, vol. 49, nr 1, January-June, p. 5–18

doi: 10.17219/pim/109360

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Zastosowanie syntetycznych i półsyntetycznych polimerów (Kollidon K25, Kollidon K90, hydroksyetyloceluloza) jako nośników ketoprofenu w stałych doustnych postaciach leku o przedłużonym uwalnianiu. Wpływ wybranych niejonowych surfaktantów (Tween 80 i Rofam 70) na kinetykę uwalniania

Applications of synthetic and semisynthetic polymers (Kollidon K25, Kollidon K90 and Hydroksyethylocellulose) as carriers of ketoprofen in solid oral prolonged release dosage forms. The impact of selected non-ionic surfactants (Tween 80 and Rofam 70) on the release kinetics

Wojciech Linka1,A,B,C,D,E,F, Monika Kamińska1,B, Michał Krzysztof Kołodziejczyk1,C,E,F

1 Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Matryce hydrofilowe użyte jako doustne postacie leków o przedłużonym uwalnianiu są aplikacyjnie odpowiednim podłożem dla krótko działających NLPZ – ketoprofenu. Odpowiednio dobrana matryca hydrofilowa w doustnych preparatach może znacząco poprawić skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania ketoprofenu.
Cel pracy. Zbadanie przydatności polimerów (syntetycznego Kollidonu K25 i K90 oraz półsyntetycznego – hydroksyetylocelulozy) i dwuwodnego wodorofosforanu wapnia (jako nieorganicznego wypełniacza) w technologii matrycowych stałych doustnych postaci leku z ketoprofenem. Zbadanie wpływu niejonowych surfaktantów (Tween 80, Rofam 70) na kinetykę uwalniania.
Materiał i metody. Ketoprofen, HEC, Kollidon K25 i K90, wapniowy wodorofosforan, stearynian magnezu. Inkorporacja. Badania mas tabletkowych. Tabletkowanie bezpośrednie. Badanie parametrów farmakopealnych i dostępności farmaceutycznej. Aproksymacja otrzymanych wyników.
Wyniki. Wyniki przeprowadzonych badań granulometrycznych mas tabletkowych były zgodne z normami farmakopealnymi. Rezultaty badań morfologicznych i biofarmaceutycznych otrzymanych matryc (tabletek) były zgodne z normami farmakopealnymi dla formulacji z HEC, K25 i K90. Wyniki uwalniania najbardziej zbliżone do kinetyki zerowego rzędu otrzymano dla matrycy zawierającej HEC i K25. Tween 80 dodany do 0,1N HCl przyspieszał uwalnianie ketoprofenu, natomiast Rofam 70 spowalniał. Tween 80 i Rofam 70 dodany do buforu pH 7,4 przyspieszał uwalnianie ketoprofenu.
Wnioski. W przedstawionym modelowym układzie badań preformulacyjnych wykazano przydatność HEC i Kollidonu K25 w technologii matryc hydrofilowych z ketoprofenem. Tenzydy dodane do medium nie wpływają na szybkość uwalniania ketoprofenu.

Abstract

Background. Hydrophilic matrices used as oral forms of sustained release drugs are a suitable application medium for short-acting nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) – ketoprofen. A properly selected hydrophilic matrix in oral preparations may significantly increase efficacy and application safety of ketoprofen.
Objectives. The aim of the research was to analyze the usefulness of polymers (synthetic Kollidon K25 and K90, semi-synthetic hydroxyethylcellulose) and calcium hydrogen phosphate dihydrate (as an inorganic filler) in manufacturing solid oral matrix forms of ketoprofen and to study of the effect of non-ionic surfactants (Tween 80, Rofam 70) on release kinetics.
Material and Methods. Ketoprofen, HEC, Kollidon K25, and K90, calcium hydrogen phosphate, magnesium stearate. Incorporation. Studies on the tablet mass. Direct tableting. Studies on the pharmacopoeial parameters and pharmaceutical availability. Approximation of the results.
Results. The results of the granulometric studies on tablet mass were in accordance with pharmacopoeial standards. The results of morphological and biopharmaceutical studies of the obtained matrices (tablets) were consistent with the pharmacopoeial standards for formulations with HEC, K25 and K90. The release results most closely related to row 0 kinetics were obtained for the matrix containing HEC and K25. Tween 80 added to 0.1N HCl accelerated the release of ketoprofen, while Rofam 70 decelerated it. Tween 80 and Rofam 70 added to the pH 7.4 buffer accelerated the release of ketoprofen.
Conclusion. The presented model system of preformulation studies showed the usefulness of HEC and Kolidon K25 in the technology of hydrophilic matrices with ketoprofen. Surfactants added to the medium do not affect the release rate of ketoprofen.

Słowa kluczowe

ketoprofen, hydroksyetyloceluloza, Kollidon K25, Tween 80, Rofam 70

Key words

Tween 80, ketoprofen, hydroxyethylcellulose, Kollidon K25, Rofam 70

References (16)

 1. Haznar D, Garbacz G. Wybrane aspekty technologii leków o modyfikowanym uwalnianiu. Farm Pol. 2009;65(10):747–757.
 2. Mutschler E, Geisslinger G, Ruth P, Kroemer HK. Farmakologia i Toksykologia. Wrocław, Polska: MedPharm; 2012.
 3. Sobczak M, Olędzka E, Kołodziejski WL, Kuźmicz R. Polimery do zastosowań farmaceutycznych. Polim Med. 2007;52(6):411–420.
 4. Rahim SA, Carter PA, Elkordy AA. Design and evaluation of effervescent floating tablets based on hydroxyethyl cellulose and sodium alginate using pentoxifylline as a model drug. Drug Des Devel Ther. 2015;31(9):1843–1857. doi:10.2147/DDDT.S78717
 5. Chen YC, Ho HO, Liu DZ, Siow WS, Sheu MT. Swelling/floating capability and drug release characterizations of gastroretentive drug delivery system based on a combination of hydroxyethyl cellulose and sodium carboxymethyl cellulose. PLoS One. 2015;10(1):e0116914. doi:10.1371/journal.pone.0116914
 6. Rzeska A. Preformulacja – współczesny trend czy źródło informacji o substancji i formie leku. Farmacja Przemysłowa. 2009;65(12):877–884.
 7. Kasperek R, Zimmer Ł, Zun M, Dwornicka D, Wojciechowska K, Poleszak E. The application of povidone in the preparation of modified release tablets. Curr Issues Pharm Med Sci. 2016;29(2):71–78.
 8. Hargreaves T. Chemical Formulation. An Overview of Surfactant Based Preparations Used in Everyday Life. Cambridge, UK: Royal Society of Chemistry; 2003:75–76.
 9. Lachowicz M. Wpływ solubilizatora Rofam 70 na rozpuszczalność octanu megestrolu [praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych]. Łódź, Polska; 2017.
 10. Ferrero C, Massuelle D, Doelker E. Towards elucidation of the drug release mechanism from compressed hydrophilic matrices made of cellulose ethers. II. Evaluation of a possible swelling-controlled drug release mechanism using dimensionless analysis. J Control Rel. 2010;141(2):223–233. doi:10.1016/j.jconrel.2009.09.011
 11. Genç L, Jalvand E. Preparation and in vitro evaluation of controlled release hydrophilic matrix tablets of ketorolac tromethamine using factorial design. Drug Dev Ind Pharm. 2008;34(8):903–910. doi:10.1080/03639040802266170
 12. Sasa B, Odon P, Stane S, Julijana K. Analysis of surface properties of cellulose ethers and drug release from their matrix tablets. Eur J Pharm Sci. 2006;27(4):375–383.
 13. Di Martino P, Joivis E, Gobetto R, Masic A, Palmieri GF, Martelli S. Ketoprofen-poly(vinylpyrrolidone) physical interaction. J Crystal Growth. 2004;265(1–2):302–308.
 14. Zerrouk N, Mennini N, Maestrelii F, Chemtob Ch, Mors P. Comparison of the effect of chitosan and polyvinylpyrrolidone on dissolution properties and analgesic effect of naproxen. Eur J Pharm Biopharm. 2004;57(1):93–99.
 15. Farmakopea Polska XI. Warszawa, Polska: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 2017.
 16. Tita B, Fulias A, Bandur G, Marian E, Tita D. Compatibility study between ketoprofen and pharmaceutical excipients used in solid dosage forms. J Pharma Biomed Anal. 2011;56(2):221–227.