Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2021) – 120.65
MNiSW – 70
Average rejection rate – 27.13%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online) 
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2013, vol. 43, nr 3, July-September, p. 153–158

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ matryc żelatynowo-alginianowych na zmiany morfologiczne i czynnościowe leukocytów krwi

Influence of Gelatin-Alginian Matrixes on Morphological and Functional Changes of Blood Leukocytes

Aleksandra Pliszczak-Król1,A,B,C,D, Maria Szymonowicz2,A,B,C,D, Jarosław Król3,C, Zbigniew Rybak2,E,F, Stanisław Graczyk1,E,F, Dorota Haznar4,B,G, Janusz Pluta4,B,G

1 Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2 Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska

3 Katedra Patologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

4 Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Znajomość relacji biomateriału i tkanek żywych stanowi niezbędną informację, która powinna być wykorzystywana podczas komponowania składu optymalnych nośników, np. dla leków lub preparatów wspomagających krzepnięcie krwi.
Cel pracy. W artykule przedstawiono ocenę wpływu kontaktowania matryc żelatynowo-alginianowych z krwią na reaktywność leukocytów: zdolność komórek jednojądrzastych (limfocytów i monocytów) do tworzenia radialnej segmentacji jąder – RS (zmiana morfologiczna) oraz zdolność do fagocytozy komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae i produkcji aktywnych związków tlenu leukocytów (zmiany czynnościowe).
Materiał i metody. Po kontakcie z matrycami wykonano: test indukowanej i spontanicznej RS, test fagocytarny oraz test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego dla leukocytów krwi.
Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że matryce zmniejszają zdolność komórek jednojądrzastych do tworzenia RS oraz zdolność granulocytów do redukcji błękitu nitrotetrazoliowego, zwiększają natomiast ich aktywność fagocytarną.
Wnioski. Czasowy kontakt gąbek żelatynowo-alginianowych z krwią nie wywołał zmian morfologicznych w komórkach krwi, ale spowodował zmiany ich reaktywności.

Abstract

Background. Knowledge of the relation of biomaterials and living tissues constitutes necessary information which should be used when composing a set of optimal carriers, e.g. for drugs or preparations supporting blood clotting.
Objectives. This paper presents an assessment of the influence of contact of gelatin-alginian matrixes with blood on leukocyte reactivity: the ability of mononuclear cells (lymphocytes and monocytes) to create a radial segmentation of nuclei – RS (the morphological change), and the ability of leukocytes to phagocytosis of yeast Saccharomyces cerevisiae cells and to produce active oxygen derivatives (functional changes).
Material and Methods. After having contact with the matrixes, the test of induced and spontaneous RS, the phagocytic test and nitroblue tetrazolium reduction test for blood leukocytes were performed.
Results. The obtained results showed a decrease in the ability of mononuclear cells to form RS and in the ability of granulocytes to reduce nitroblue tetrazolium – NBT, but an increase in their phagocytic activity.
Conclusion. Temporary contact of gelatin-alginian matrixes with blood did not cause any morphological changes in the leukocytes. However, changes of their reactivity were observed

Słowa kluczowe

matryce żelatynowo-alginianowe, radialna segmentacja jądra (RS), fagocytoza, redukcja błękitu nitrotetrazoliowego

Key words

gelatin-alginian matrixes, radial segmentation of nucleus (RS), phagocytosis, reduction of nitroblue tetrazolium

References (17)

 1. Pluta J., Haznar D.: The effect of composition upon the physical and chemical properties of biodegradable gelatin polimer matrixes. Polim. Med. 2002, 32, 3–4, 11–19.
 2. Pluta J., Haznar D.: Resorbable polymeric sponges as drug carriers. Part 1. Gelatin sponges. Polim. Med. 2001, 31, 1–2, 18–26.
 3. Pluta J., Haznar D.: Resorbable polymeric sponges as drug carriers. Part 2. Gelatin sponges. Polim. Med. 2001, 31, 3–4, 16–24.
 4. Szymonowicz M., Marcinkowska A., Żywicka B., Pielka S., Gamian A., Haznar D., Pluta J.: Cellular response after stimulation of the gelatin-alginate matrixes. Macromol. Symp. 2008, 272, 1, 58–62.
 5. Szymonowicz M., Pielka S., Owczarek A., Haznar D., Pluta D.: Study on influence of gelatin-alginate matrixes on the coagulation system and morphotic blood elements. Macromol. Symp. 2007, 253, 71–76.
 6. Pliszczak-Król A.: Wpływ ACTH na RS jąder i aktywność fosfatazy kwaśnej w aktywowanych antygenem limfocytach krwi ptaków. Med. Wet. 2001, 57, 9, 676–679.
 7. Söderström U.B., Norberg B., Brandt L.: The oxalate-induced radial segmentation of the nuclei in peripheral blood lymphocytes of different size. Scan. J. Hematol. 1976, 17, 57–61.
 8. Slapnickova M., Berger J.: Rat neutophil phagocytosis following feed restriction. Comp. Cli. Path. 2002, 11, 172–177.
 9. Czernomysy-Furowicz D., Furowicz A.J.: Porównanie testu redukcji błękitu nitrotetrazoliowego przez obojętnochłonne granulocyty owcze w metodach cytochemicznej i spektrofotometrycznej. Med. Wet. 1991, 47, 50, 227–228.
 10. Evangelisti R., Becchetti E., Baron T., Rossi L., Arena N., Valeno V., Carinci P., Locci P.: Modulation of phenotypic expression of fibroblasts by alteration of the cytoskeleton. Cell Biochem. Funct. 1995, 13, 41–52.
 11. Min Ding, Robinson J.M., Behrens B.C., Vandre D.D.: The microtubule cytoskeleton in human phagocytic leucocytes is a highly dynamic structure. Eur. J. Cell Biol. 1995, 66, 234–245.
 12. Vicente-Manzanares M., Sánchez-Madrid F.: Role of the cytoskeleton during leukocyte responses. Nat. Rev. Immunol. 2004, 4, 110–122.
 13. Graczyk S., Pliszczak-Król A.: Wstępne badania radialnej segmentacji (RS) jąder limfocytów krwi kur. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1996, 282, 15–24.
 14. Pliszczak-Król A., Graczyk S., Król J., Janczyk B.: Ocena reaktywności leukocytów krwi obwodowej u szczurów anemizowanych. Med. Wet. 2006, 62, 12, 1435–1438.
 15. Jaźwińska-Kuliś J.: Rola reaktywnych form tlenu. Laboratorium 2007, 4, 47–51.
 16. Zilinskas J., Zekonis J., Zekonis G., Valantiejiene A., Periokaite R.: The reduction of nitroblu tetrazolium by total blood in periodontitis patents and the aged. Stomatologija 2007, 9, 105–108.
 17. Foster N., Hulme S., Lovell M., Reed K., Barrow P.: Stimulation of gp91 phagocytic oxidase and reactive oxygen species in neutrophils by an avirulent Salmonella enteritica serovar infantis strain protects gnotobiotic piglets from lethal challenge with serovar Typhimurium strain F98 without inducing intestinal pathology. Infect. Immun. 2005, 37, 4539–4547.