Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2021) – 120.65
MNiSW – 70
Average rejection rate – 27.13%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online) 
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2010, vol. 40, nr 3, July-September, p. 11–18

Publication type: original article

Language: Polish

Zastosowanie ekstraktu z mącznicy lekarskiej w recepturze hydrożeli dermatologicznych wytworzonych na bazie carbopoli

Application extract of bearberry in the prescription of dermatological hydrogels on Carbopol base

Magdalena Piechota-Urbańska1,

1 Katedra Farmacji Stosowanej Zakład Farmacji Aptecznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie

W pracy podjęto próbę oceny dostępności farmaceutycznej składowych suchego wyciągu z mącznicy lekarskiej, z modelowych preparatów dermatologicznych o działaniu wybielającym. W tym celu wytworzono formulacje zawierające w swym składzie suchy wyciąg z mącznicy lekarskiej. Preparaty wykonano na bazie dwóch rodzajów Carbopoli: Carbopolu Ultrez 10, Carbopolu 980. Zbadano właściwości fizykochemiczne badanych preparatów. Przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka wyznaczono parametry lepkościowe. Kinetykę lotnych składowych z preparatów oceniono metodą grawimetryczną. Metodą potencjometryczną zmierzono pH wytworzonych hydrożeli. W warunkach in vitro przeprowadzono badanie szybkości uwalniania składowych suchego ekstraktu przez błonę półprzepuszczalną do płynu akceptorowego. Ilość uwolnionej substancji leczniczej w określonych odstępach czasu oznaczono metodą spektrofotometryczną. Uzyskane rezultaty wskazują, że istotny wpływ na parametry reologiczne i proces uwalniania substancji leczniczych z modelowych hydrożeli ma rodzaj zastosowanej substancji żelującej. Formulacja z suchym wyciągiem z mącznicy lekarskiej na bazie Carbopolu Ultrez 10, posiada wyższą wartość pola powierzchni pod krzywą uwalniania substancji leczniczych do płynu akceptorowego, niż formulacja wykonana na bazie Carbopolu 980. Dla formulacji F1-M uzyskano także korzystniejsze aplikacyjnie parametry reologiczne (niższą wartość lepkości strukturalnej oraz granicy płynięcia). Zaproponowane modelowe formulacje z suchym wyciągiem z mącznicy lekarskiej o potwierdzonym wybielającym działaniu na skórę, mogą stanowić podstawę do zaproponowania nowej linii preparatów dermatologicznych stosowanych w leczeniu przebarwień skóry.

Abstract

An attempt was made to estimate pharmaceutical availability of the components of dry extract of bearberry from model dermatological preparations of skin-bleaching activity. Formulations containing in their composition dry extract of bearberry were produced for this purpose. The preparations were produced on the base of two kinds of Carbopol: Carbopol Ultrez 10, Carbopol 980. Physicochemical properties of the produced preparations were tested. Viscosity parameters were determined using digital cone-plate rheometer. Gravimetric method was used to estimate the kinetics of volatile components from the preparations. Potentiometric method was applied to measure pH of the produced hydrogels. The rate of release of the dry extract components through a semipermeable membrane to the acceptor fluid was tested in vitro. Spectrophotometric method was used to determine the amount of released therapeutic substance at defined time intervals. The obtained results indicate that the kind of the applied gelating substance has a significant influence on rheological parameters and on the process of release of therapeutic substances from model hydrogels. The formulation with dry extract of bearberry on Carbopol Ultrez 10 base demonstrates higher value of the area under the curve of therapeutic substances release to acceptor fluid than the formulation produced on Carbopol 980 base. Also more beneficial rheological parameters of application were obtained for formulation F1-M (lower value of structural viscosity and yield stress). The suggested model formulations with dry extract of bearberry of confirmed skin-bleaching effect may be the base for offering a new line of dermatological preparations applied in the treatment of melanoderma.

Słowa kluczowe

dostępność farmaceutyczna, reologia, suchy wyciąg z mącznicy lekarskiej, hydrożele

Key words

pharmaceutical availability, rheology, dry extract of bearberry, hydrogels

References (16)

 1. Farmakopea Polska VIII, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (2008), Tom III, 3178–3179.
 2. Parvez S., Kang M., Chung H. S., Cho C., Hong M. C., Shin M. K., Bae H.: Survey and mechanism of skin depigmenting and lightening agents. Phytother. Res. (2006), 20 (11), 921–934.
 3. Lim Y. J., Lee E. H., Kang T. H., Ha S. K., Oh M. S., Kim S. M., Yoon T.J., Kang C., Park J. H., Kim S. Y.: Inhibitory effects of arbutin on melanin biosynthesis of alpha-melanocyte stimulating hormone-induced hyperpigmentation in cultured brownish guinea pig skin tissues. Arch. Pharm. Res. (2009), 32 (3), 367–373.
 4. Hu Z. M., Zhou Q., Lei T. C., Ding S. F., Xu S. Z.: Effects of hydroquinone and its glucoside derivatives on melanogenesis and antioxidation: Biosafety as skin whitening agents. J. Dermatol. Sci. (2009), 55 (3), 179–184.
 5. Bang S. H., Han S. J., Kim D. H.: Hydrolysis of arbutin to hydroquinone by human skin bacteria and its effect on antioxidant activity. J. Cosmet. Dermatol. (2008), 8 (3), 189–193.
 6. Matsuda H., Higashino M., Nakai Y., Iinuma M., Kubo M., Lang F. A.: Studies of cuticle drugs from natural sources. IV. Inhibitory effects of some Arctostaphylos plants on melanin biosynthesis. Biol Pharm Bull (1996), 19 (1), 153– 156.
 7. Chauhan B., Yu C., Krantis, Scott I., Arnason J. T., Marles R. J., Foster B. C.: In vitro activity of uva-ursi against cytochrome P450 isoenzymes and P-glycoprotein. Czy. J. Physiol. Pharmacol. (2007), 85 (11), 1099–1107.
 8. Piechota-Urbańska M.: Wpływ parametrów lepkościowych wybranych podłoży absorpcyjnych i hydrożelowych na dostępność farmaceutyczną modelowego środka leczniczego. Polish Journal of Cosmetology (2005), 4, 260–270.
 9. Zgoda M. M., Kołodziejska J.: Wpływ właściwości reologicznych na dostępność farmaceutyczną ketoprofenu z produktów hydrożelowych wytworzonych na bazie Carbopolu. Polimery w Medycynie (2006), 36 (1), 11–26.
 10. Zgoda M.M., Kołodziejska J.: Polimery kwasu poliakrylowego jako nowoczesne substancje pomocnicze stosowane w produkcji środków farmaceutycznych podawanych na skórę, zawiesin i bioadhezyjnych postaci o przedłużonym działaniu. Farmacja Polska (2008), 64, 73–83.
 11. Górecki M., Zalewska A.: Reometryczna analiza farmaceutycznych układów rozproszonych. Farmacja Polska (2000), 56, 748–753.
 12. Górecki M.: Reologia farmaceutyczna – perspektywy rozwoju. Farmacja Polska (1996), 52, 739–743.
 13. Ferguson J, Kembłowski Z.: Reologia stosowana płynów. Marcus sc, Łódź (1995), 2, 10–19.
 14. Farmakopea Polska VII, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (2006), tom I, 112–113.
 15. Farmakopea Polska VII, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (2006), tom I, 346–347.
 16. Milao D., Knorst M. T., Richter W., Gutteres S. S.: Hydrophilic gel containing nanocapsules of diclofenac: development, stability study and physic-chemical characterization. Pharmazie (2003), 58 (5), 325–329.