Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2021) – 120.65
MNiSW – 70
Average rejection rate – 27.13%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online) 
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2010, vol. 40, nr 3, July-September, p. 3–9

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ wybranych substancji hydrofilizujących na uwalnianie metronidazolu z hydrożelowych opatrunków stomatologicznych na bazie Carbopolu 971P

The effect of selected hydrophilisers on metronidazole release from hydrogels stomatological dressings on the basis of Carbopol 971

Dorota Kida1,, Janusz Pluta1,

1 Katedra Technologii Postaci Leku, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Streszczenie

Celem podjętych badań była ocena wpływu składu jakościowego i ilościowego podłoża na dostępność farmaceutyczną metronidazolu. Sporządzono hydrożele zawierające 2% dyspersję Carbopolu 971P oraz zmienną ilość glicerolu, glikolu propylenowego i makrogolu 400. Otrzymane formulacje doprowadzano do wartości pH 6,0–6,5, a następnie dodawano metronidazol w ilości 1%. Badanie dostępności farmaceutycznej przeprowadzono w warunkach in vitro, oceniając szybkość dyfuzji substancji leczniczej przez membranę półprzepuszczalną do płynu akceptorowego. Ilość metronidazolu uwolnionego w jednakowych odstępach czasu oznaczano spektrofotometrycznie. Najwyższą dostępnością farmaceutyczną spośród formulacji sporządzanych na bazie 2% wodnej dyspersji Carbopolu 971P i zawierających zmienną ilość hydrofilizatora, charakteryzował się żel zawierający 99% macierzy polimerowej oraz 1% glicerolu. Dla tego opatrunku stwierdzono najkrótszy czas połowicznego uwalniania metronidazolu.

Abstract

The aim of this study was to assess the influence of qualitative and quantitative base composition on pharmaceutical availability of metronidazole. Hydrogels contain water dispersion of 2% Carbopol 971P and various concentration of glycerol, polyethylene glycol and propylene glycol were preparated. Produced formulations were neutralized to the pH 6,0– 6,5 with triethanolamine, and metronidazole in concentration 1% added. The test for pharmaceutical bioavailability was performed in vitro, the rate of diffusing therapeutic agent through a semipermable into acceptor fluid was tested. The quantity of metronidazole released at the same time intervals was tested by spectrophotometric method. Hydrogel consists of 99% water dispersion of Carbopol 971P and 1% glycerol characterized by the largest pharmaceutical bioavailability.

Słowa kluczowe

hydrożele, opatrunki stomatologiczne, Carbopol

Key words

hydrogels, stomatological dressing, Carbopol

References (11)

 1. Jain N., Jain G. K., Javed S., Iqbal Z., Talegaonkar S., Ahmad J. F., Khar R. K.: Recent approaches for the treatment of periodontitis. Drug Discovery Today, (2008), 13, 932–943.
 2. Pluta J., Karolewicz B.: Właściwości fizykochemiczne opatrunków stomatologicznych na bazie biodegradowalnych niejonowych polimerów. Polim. Med. (2002), 32, 3–4, 20–29.
 3. Konopka T.: Algorytmy kompleksowego leczenia zapaleń przyzębia. Czas. Stomat. (2001), 54, 6, 363–368.
 4. Sender-Janeczek A., Ziętek M.: Miejscowe zastosowanie antyseptyków i antybiotyków w leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia – przegląd piśmiennictwa. Dent. Med. Probl. (2007), 44, 3, 396–402.
 5. Kołodziejska J., Berner-Strzelczyk A., Piechota-Urbańska M.: Suche ekstrakty roślinne w recepturze hydrożeli stomatologicznych z Carbopolem 971P. Polim. Med. (2009), 39, 3, 27–36.
 6. Zgoda M. M., Kołodziejska J.: Effect of rheological parameters on pharmaceutical availability of ketoprofen from hydrogel products made on Carbopol base. Polim. Med. (2002), 36, 11–25.
 7. Kołodziejska J.: Carbopol 974P w recepturze hydrożeli stomatologicznych o działaniu przeciwzapalnym. Polim. Med. (2008), 38, 27–38.
 8. Zgoda M., Kołodziejska J.: Polimery kwasu poliakrylowego jako nowoczesne substancje pomocnicze stosowane w produkcji środków farmaceutycznych podawanych na skórę, zawiesin i bioadhezyjnych postaci o przedłużonym działaniu. Farmacja Pol., (2008), 64, 73–83.
 9. Janicki S., Fiebig., Sznitowska M.: Farmacja Stosowana. PZWL, Warszawa 2003, 652–693.
 10. Taberner T. S., Martin-Villodre A., PlaDelfina J. M., Heurez J. V.: Consistency of Carbopol 971–P NF gels and influence of soluble and cross – linked PVP. Int. J. Pharm. (2002), 233, 43–50.
 11. Rowe R. C., Sheskey P. J., Weller P. J.: Handbook of Pharmaceutical Excipients. (2003), Pharmaceutical Press and American Association, 89–92, 258–259, 521–522, 453–458.